۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

خبرگزاری هرانا : شناسايی بيش از ۱۵۰ زندانی محکوم به اعدام

شناسايی بيش از ۱۵۰ زندانی محکوم به اعدام


نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، در گزارش سالانه خود با ارائه ليستی از زندانيان محکوم به اعدام برای نخستين بار اسامی بيش از ۱۵۰ زندانی محکوم به اعدام را منتشر کرد.

خبرگزاری هرانا – مشروح گزارش سالانه نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در طی روزهای آتی در ارگان خبری اين تشکل منتشر خواهد شد، پس ار روی کار آمد دولت جديد در ايران و تا پايان سال ۱۳۹۲، نزديک به ۴۷۰ نفر در ايران اعدام شدند که در نوع خود کم نظير بوده است.
در بخش اعدام گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران آمده است از اتهام ۲۹% اعدام شدگان و از هويت جنسی نيمی از آنها اطلاعی در دست نيست و هم چنين قوه قضائيه نيمی از اعدام ها را نيز مخفيانه اجرا کرده که اين نشان ميدهد دستگاه قضايی در روند اعدام ها تا چه ميزان غير شفاف عمل نموده است. طبق اين گزارش سرانه اعدام در ايران ۲۴ درصد افزايش داشته است و از ۱۱۵ هزار نفر، يک نفر در ايران اعدام شده است.
اسامی ۱۵۷ تن از زندانيان محکوم به اعدام به قرار زير است:
حميد اسلام سکان محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
نوبخت صحرائی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
يوسف عليزاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
بابک پيری محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
حبيب کريمی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ميکأيل صادقی‌ محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
چنگيز صالح زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
جواد خيری محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
امين خورشيدی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
بابا حاتم پور محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
هاشم عمر جويی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
صلاحدين عبدالله زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اسماعيل اکبری محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سراجدين زيبائی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
يد الله محمودی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ياشار يمرزی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
کمال خالدی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
پيمان مرادی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
خالد روشن محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سيد محمد رسولی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
عثمان قيتاسی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
داوود داور خار محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
عثمان بيواره محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
يوسف راهی‌ محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
خليل صالحی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مجيد ناصريانی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ادريس جبّار زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
صابر کرامت محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
افشار محمودی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فردين هادی پور محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
جواد قاسم زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
جعفر اسماعيلی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ياشار علی‌ خوانی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
حمد الله مهدی زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مهران حسين زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
عليرضا اکبری محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
حسين شابويی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
صياد خانيان محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
زهرا حيدری علی‌ آبادی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
سمانه عبودی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه مقدم محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
بتول عباسی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
پريدخت ملأيی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
مريم طيب مقدم محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه کلانتر محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
مهری رحيمی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
زهرا يقلو محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
بهناز کريم نژاد محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
معصومه عبداللهی قشلاق محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مريم زراعتی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فريبا مرادی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سحر مهابادی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اعظم ملکی‌ محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه مهروانی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
زيبا خان عليزاده محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه داداشی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
معصومه رسولی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
صغرا افتخاری محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سميرا مکرمی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
خاطره نيک انجام محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
شيدا حسينی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اکبر بيابنگرد محبوس در زندان طبس به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
رضا رشيدی محبوس در زندان طبس به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
مهدی فتاحی محبوس در زندان طبس به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
نظير احمد نودزهی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
کوروش امينيان محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
بابا علی کاکايی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
محمد رضا عزيزی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
مصطفی آزادی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
حليم بشار نارويی نصرت آبادی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
عاصف براهويی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
ناصر براهويی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
عبدالرحمان زنزال زاده محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
عليرضا صالح زهی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
کدير سعادت زهانی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
عليرضا شه بخش محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
علی اميری محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
امير محمد ريگی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
وحيد ريگی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
خداداد صحرائی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
عثمان صحرائی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
بحران عباس زاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مهدی آژير کفاش محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
حبيب فردی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
رضا اقول محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ناصر نورانی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فرهاد سليمانی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ابراهيم عزيز اقدم محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
علی‌ عزيز اقدم محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
صلاح خضری محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
بايزيد مهرپور محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
کمال خاکزاد محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مولود اسماعيلی مهرجا محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سعيد آرميت محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اکبر ايازی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
پورفرهاد حاتمی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سعيد تنها محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ابراهيم طلا محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
جبّار امانی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ايوب رئوفی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ابراهيم حصار محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
رمضان شيخلو محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
يونس باپيری محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ناجی عمرزاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ساجی عمرزاده محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
علی‌ حسينی‌ محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
رشيد کرامت محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
يوسف عادلی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
محمد عزم محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
پيمان محمدی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ايرج احمدی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
رحيم برين محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سيامک اوجأيی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ابراهيم ولی لو محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
خدر اعوذ محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
رحيم پژوهی دل‌ محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
کرم رسايی محبوس در زندان مرکزی اروميه به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
محبوبه نصيری محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه رسولی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
مژگان ضارب زمان محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
شرافت بيگوند محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
رقيه قديمی‌ محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
کبری حسينی‌ محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
شهلا قره داغی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
رحيمه رحيمی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
سدابه کتاب آلاهی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه حداد محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اختر محمدی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اختر محمد زاده محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
افسانه فدايی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ريحانه جباری محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
فاطمه فيروز بخش محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اکرم مهدوی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
آزيتا ملاهاشمی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سمانه سهرابی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
عشرت فرحزادی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مژگان نوری محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
سميه مکرمی محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
مريم قوچوند محبوس در زندان قرچک ورامين به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اکبر دوری محبوس در زندان طبس به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
جواد ابطال محبوس در زندان طبس به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
افشين برواتی محبوس در زندان طبس به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
عبدالرحمان رسانه محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
شکور کی خواه محبوس در زندان زاهدان به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
لطيف براهويی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
شير محمد قنبر زهی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ناصر عمر زهی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
اکبر فلاحوند محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
محمد محسن ريگی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
محمود شه بخش محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
غلام شهرکی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
احمد شه بخش محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.
علی عرب محبوس در زندان زاهدان به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
اميد پيری محبوس در زندان زاهدان به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
عليرضا دهمرده محبوس در زندان زاهدان به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
ايمان گلوی محبوس در زندان زاهدان به اتهام، قتل در انتظار اجرای حکم است.
غلام رسول فخيره محبوس در زندان زاهدان به اتهام، مواد مخدر در انتظار اجرای حکم است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر