۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ: ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ راه ﻳﺎﺑﻨﺪ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ: ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‬
‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ راه ﻳﺎﺑﻨﺪ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬
‫ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز 31 ﻣﺎﻩ ﻣﻪ، ﺣﺪود ﻳﮑﻤﺎﻩ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ‬
‫ﻧﺎﻣﺰدهﺎﯼ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ راﯼ دهﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﻮرا 74 ﻋﻀﻮ دارد‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از 5 ﮔﺮوﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁراء ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﻌﻨﯽ‬
‫79 راﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺁن راﻩ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .دورﻩ ﻋﻀﻮﻳﺖ 41 ﻋﻀﻮ اﻳﻦ‬
‫ﺷﻮرا در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ 41 ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان هﻤﺮاﻩ ﻣﺎﻟﺰﯼ، ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ، ﻗﻄﺮو ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ‬
‫ﻳﮑﯽ از 4 ﮐﺮ ﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.‬

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر